ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


2024
2021
2020

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


2024
2023
2022
2020
2013

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Η Εταιρία μας έχει ενημερωθεί για τις παρακάτω χρηματιστηριακές συναλλαγές από τα υπόχρεα πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Πληροφορίες Ν. 3556

Η Εταιρία μας έχει γνωστοποιήσει τις παρακάτω “Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες”, σύμφωνα με τα άρθρα 9-16 του Ν.3556/2007 και τα άρθρα 4-10 της Απόφασης 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Διαδικασία Ενημέρωσης της Εταιρείας από υπόχρεα πρόσωπα, βάσει Ν.3556/2007

Τα πρόσωπα με υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9, το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του Ν.3356/2007, οφείλουν να γνωστοποιούν σημαντικές μεταβολές επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης (βάση του επίσημου Ημερολογίου Ημερών Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

Η ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται με την υποβολή εντός της νόμιμης προθεσμίας προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (κα Ελισάβετ Μιχαηλάρη, 210-6375685) του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης (TR1) νόμιμα υπογεγραμμένου, είτε με την προσέλευση του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή τρίτου νομίμως εξουσιοδοτημένου στην έδρα της Εταιρίας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι), είτε μέσω επιβεβαιωμένης αποστολής fax (210-6375779). Η αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας είναι στη διάθεση των υπόχρεων προσώπων για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας και διευκόλυνσης στην διαδικασία γνωστοποίησης.

Η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου Έντυπου Γνωστοποίησης (TR1) στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα), απευθυνόμενο προς το Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, της Διεύθυνσης Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007».

Επισημάνσεις:
αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου και γίνεται με ευθύνη αυτού
νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου
σε περίπτωση όπου το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του
υπόδειγμα του ειδικού εντύπου γνωστοποίησης, η σχετική νομοθεσία (Ν.3556/2007, Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/347/03.07.2007 και Εγκύκλιος 33 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), καθώς και το «Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης», βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr και www.cmc.gov.gr) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ


Αναζήτηση: