03 Σεπτεμβρίου 2018

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03.09.2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 03/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Β΄Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P – ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 34,771% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 27.002.460 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο : Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από € 0,58 σε € 0,30 με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.002.460 ψήφους (ποσοστό 34,771%), αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,58€ σε 0,30€/μετοχή με συνέπεια τη μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

Θέμα 2ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,45/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.002.460 ψήφους (ποσοστό 34,771%), αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,45/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ/μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Θέμα 3ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.002.460 ψήφους (ποσοστό 34,771%), αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (36.629,788,20€), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τέσσερις (122.099.294) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και σε είδος:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.12. Με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε στις 03.09.2018, αποφασίστηκε: α) Η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,58€ σε 0,30€/μετοχή με συνέπεια τη μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (21.743.358,00€), με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών και β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,45/μετοχή και την έκδοση σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (44.444.444) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€/μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας ποσού 0,15 € ανά μετοχή, δηλαδή έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ, (6.666.666,60€) (= =44.444.444 Χ 0,15) θα αχθεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Αναζήτηση: