15 Ιανουαρίου 2024

Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε από τα υπόχρεα πρόσωπα, την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, και πρόσωπα τα οποία συνδέονται στενά με τα ανωτέρω, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 15.01.2024, στο πλαίσιο της δωρεάν διάθεσης συνολικά 4.000.000 μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 του Ν.4548/2018, ως ακολούθως:

 

Αναζήτηση: