08 Ιουλίου 2010

Μη εξάσκηση δικαιώματος αγοράς συμμετοχής στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΕ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων στο επενδυτικό κοινό, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ και η κατά 100% θυγατρική της ΕΤΕΘ ΑΕ ενημερώνουν ότι, στα πλαίσια της εκ νέου αρξαμένης υπό της “ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε.” διαδικασίας πωλήσεως προς την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» του συνόλου της συμμετοχής της στην “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” και “ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.” ως και της εκ μέρους της προσφοράς σε εμάς του αναλογούντος (εκ της πωλουμένης συμμετοχής) αριθμού μετοχών εκδόσεως της “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, δηλώσαμε αρμοδίως ότι δεν προτιθέμεθα, εν όλω ή εν μέρει, να ασκήσουμε τα αναλογούντα σε εμάς δικαιώματα προτιμήσεως επί της υπόψη συμμετοχής.

Μαρούσι, 08 Ιουλίου 2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: