11 Ιανουαρίου 2024

Πληροφορικό Δελτίο για Διανομή Δωρεάν Μετοχών

Έντυπο παροχής πληροφοριών
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129
αναφορικά με την
Εισαγωγή για Διαπραγμάτευση Νέων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΑΒΑΞ ΑΕ

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το εδάφιο η’ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, σχετικά με τη δωρεάν διάθεση τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 24.06.2021 ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος τριετούς διάρκειας για τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 του Ν.4548/2018. Η δωρεάν διάθεση μετοχών αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί επί τη βάσει της έκδοσης νέων μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της Εταιρείας. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους δικαιούχους του προγράμματος, να προβεί σε κάθε απαραίτητη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού καθώς και στην κατανομή των νέων μετοχών που θα προκύψουν.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 01.12.2023 αποφάσισε: (α) την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (€1.200.000) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο της Εταιρείας, (β) την έκδοση των Νέων Μετοχών, ήτοι τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστη, (γ) τη σχετική τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, ενώ (δ) κατήρτησε προσχέδιο του καταλόγου των δικαιούχων του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, θέτοντας το πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνει η κατανομή των δωρεάν μετοχών σε έκαστο δικαιούχο, και τέλος (ε) εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οριστικοποίηση του καταλόγου με τα αναγκαία στοιχεία των ως άνω δικαιούχων, του αριθμού των μετοχών που θα λάβει έκαστος εξ αυτών, καθώς και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σε σχέση με την υλοποίηση των ανωτέρω.

Εν όψει των ανωτέρω, οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε συνολικά πενήντα δύο (52) στελέχη, μέλη του προσωπικού και συνεργαζόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 του Ν.4548/2018, με σκοπό την επιβράβευση της ενεργούς συμμετοχής τους στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, την ανταμοιβή για την ευθύνη της αποτελεσματικής διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων, την παροχή κινήτρου για την επαύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, την ενίσχυση της υποχρέωσης πίστης και εποικοδομητικής συνεργασίας, και την σταθεροποίηση της εργασιακής ασφάλειας.

Την 14.12.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3940460 η με αρ. Πρωτ. 3176854/14.12.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε Ευρώ σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα και ογδόντα λεπτά (€44.496.454,80), διαιρούμενο σε εκατό σαράντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες δεκαέξι (148.321.516) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστη.

Οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας οι οποίες είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») και αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,8% των ήδη εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα αποφασισθεί από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέσα. Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως ισχύει. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων.

Κατ’ εφαρμογή του εδαφίου η’ της παραγράφου 5, του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., δεδομένου ότι το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών που εκδόθηκαν, καθώς επίσης τους λόγους και τις λεπτομέρειες της διανομής τους.

Υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης.

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της Εταιρείας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι) και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Εταιρείας www.avax.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-6375592 & 210-6375685).

Μαρούσι, 10 Ιανουαρίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: