31 Μαρτίου 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα & Προτεινόμενο Μέρισμα 2010

Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31.12.2010, τα πρό φόρων ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 41,3% στα €20,5 εκ το 2010 από €34,9 εκ το 2009. Η σημαντικά αυξημένη φορολογία το 2010 που έφτασε τα €14,1 εκ (συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης φορολογικής εισφοράς ύψους €1,3 εκ), έναντι των €7,8 εκ το 2009 περιόρισε τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά φόρων σε €6,3 εκ το 2010 έναντι των €27,1 εκ της προηγούμενης χρονιάς.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας κινήθηκαν ανάλογα, καθώς μειώθηκαν σε €5,4 εκ το 2010 από €27,1 εκ το 2009, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου υποχώρησε 16,4% στα €790,6 εκ το 2010 έναντι €945,7 εκ του 2009.

Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2010 μειώθηκε σε €366,3 εκ έναντι €370,4 εκ κατά το προηγούμενο έτος, με αυξημένη συμμετοχή μακροπρόθεσμου δανεισμού.

Η Διοίκηση του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων του, η οποία θα συγκληθεί την 29.06.2011 με νεότερη ανακοίνωση, την διανομή μεικτού μερίσματος ύψους €0,04 ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2010, αμετάβλητου έναντι του προηγούμενου έτους.

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: