29 Ιανουαρίου 2021

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετική απόφασή της την 28.01.2021, ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος της ΕΧΑΕ «Πειραιώς ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 01.02.2021.

Η Εταιρεία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του ΧΑ σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει την συμφωνηθείσα αμοιβή στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
2. Η ως άνω σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: