25 Φεβρουαρίου 2019

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25.02.2019

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Την 25.02.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 είχε προγραμματιστεί στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P – ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.

2ο Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3ο Θέμα: Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 03/09/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

4ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν παρέστησαν μέτοχοι της Εταιρείας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, τόσο για τη χορήγηση ή μη άδειας στους μετόχους που δήλωσαν μετά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι μετά τις 20.02.2019 την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη Συνέλευση, όσο και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση προς τους μετόχους, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Α΄Επαναληπτική Συνέλευση έχει σχεδιαστεί να συνέλθει την 08η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 και η Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση να συνέλθει στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Μαρούσι, 25 Φεβρουαρίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: