03 Ιουλίου 2019

Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης της J&P Ενεργειακά & Βιομηχανικά Εργα ΑΕ

Η ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί βάσει του Ν.4374/2016 ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «ΑΒΑΞ AE» και «J&P Ενεργειακά & Βιομηχανικά Έργα ΑΕ», εκ των οποίων η δεύτερη είναι 100% θυγατρική της πρώτης, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της εταιρείας «J&P Ενεργειακά & Βιομηχανικά Έργα ΑΕ» από την εταιρεία «ΑΒΑΞ AE».

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2018.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, το άρθρο 54 του Ν.4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν.4438/2016.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στις 28.06.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με αριθμό πρωτοκόλλου 1582313.

Μαρούσι, 03 Ιουλίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: