25 Ιουνίου 2015

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.06.2015

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:Στις 24/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P – ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 83,693% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 64.991.923 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.991.923 ψήφους (ποσοστό 83,693%) ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2014.

Θέμα 2ο ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.991.923 ψήφους (ποσοστό 83,693%), αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.991.923 ψήφους (ποσοστό 83,693%) αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.

Θέμα 4ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.991.923 ψήφους (ποσοστό 83,693%) εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» , Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ. ΣΟΕΛ 173. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 5ο ‘‘Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2014 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2015.

Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 83,693%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 63.414.887 μετοχές (ποσοστό 81,662%), και ΚΑΤΑ μέτοχοι που εκπροσωπούν 1.577.036 μετοχές (ποσοστό 2,031%).

Θέμα 6ο Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.991.923 ψήφους (ποσοστό 83,693%) ενέκρινε την εκλογή του κ. Αλέξιου Σωτηρακόπουλου ως Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Χαστά.

Θέμα 7ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του. Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2018, τους κ.κ.

 1. ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΒΑΡΑ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΖΑΛΗ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΥΣΑΡΙΔΗ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 5. ΣΤΕΛΙΟ ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 6. ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΗΛΙΑΔΗ
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 7. ΕΥΘΥΒΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ
  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 8. ΛΕΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ – ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ
  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 9. ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ
  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 10. ΑΛΕΞΙΟ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
 11. DAVID (ΝΤΕΪΒΙΝΤ) WATSON (ΓΟΥΑΤΣΟΝ)
  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα κάτωθι πρόσωπα για την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008:
1. David Watson – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

2. Aλέξιο Σωτηρακόπουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

3. Λεώνη Παρασκευαϊδου – Μαυρονικόλα – Μη Εκτελεστικό μέλος

Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 83,693%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 63.416.387 μετοχές (ποσοστό 81,664%), και ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 1.575.536 μετοχές (ποσοστό 2,029%).

Θέμα 8ο ‘Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.991.923 ψήφους (ποσοστό 83,693%), ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2014.

Θέμα 9ο Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σύναψη ή ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 83,693%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 63.402.929 μετοχές (ποσοστό 81,647%), και ΚΑΤΑ μέτοχοι που εκπροσωπούν 1.588.994 μετοχές (ποσοστό 2,046%).

Θέμα 10ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20). Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.991.923 ψήφους (ποσοστό 83,693%), χορηγεί την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 11ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 83,693%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 63.402.929 μετοχές (ποσοστό 81,647%), και ΚΑΤΑ μέτοχοι που εκπροσωπούν 1.588.994 μετοχές (ποσοστό 2,046%).

Μαρούσι, 25.06.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: