17 Φεβρουαρίου 2017

Εναρξη διαδικασίας απορρόφησης θυγατρικών από την Εταιρεία

Η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί βάσει του Ν.4374/2016 ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «J&P-ΑΒΑΞ AE», «E-Construction AE» και «ΠΡΟΕΤ AE», εκ των οποίων η δεύτερη και τρίτη είναι 100% θυγατρικές της πρώτης, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορρόφησης των εταιρειών «E-Construction AE» και «ΠΡΟΕΤ AE» από την εταιρεία «J&P-ΑΒΑΞ AE».

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920, το άρθρο 54 του Ν.4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν.4438/2016, τελώντας υπό την αίρεση έγκρισης των αρμόδιων αρχών.

Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2016.

Η σκοπούμενη συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης Εταιρείας J&P-ΑΒΑΞ AE.

Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: