ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Πολιτική για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ενωσιακού Δικαίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ WHISTLEBLOWING

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Πολιτική για την καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην εργασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ANTI-MOBBING

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Πολιτική για την προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ HUMAN RIGHTS

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Πολιτική για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ANTI-BRIBERY

Αναζήτηση: