27 Μαρτίου 2019

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.03.2019

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 27.03.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P – ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 35,80% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 27.803.390 μετοχές.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.803.390 ψήφους (ποσοστό 35,80%), ενέκρινε την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε ΑΒΑΞ ΑΕ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.

Θέμα 2ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.803.390 ψήφους (ποσοστό 35,80%), εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την 26.03.2022, το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

  1. Χρήστος Ιωάννου
  2. Κωνσταντίνος Κουβαράς
  3. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης
  4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης
  5. Αικατερίνη Πιστιόλη
  6. Χρήστος Σιάτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  8. Μιχάλης Χατζηπαύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 3ο: Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 03.09.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.803.390 ψήφους (ποσοστό 35,80%), ενέκρινε την προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 03.09.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.803.390 ψήφους (ποσοστό 35,80%), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: