15 Ιουνίου 2023

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΑΒΑΞ Α.Ε. 14.06.2023

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Την 14.06.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 79,25% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 114.381.587  μετοχές.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2022, με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2οΈγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος.
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 καθώς και την διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 10.102.506,12 ευρώ, για τη χρήση 2022,που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών από το ειδικό αποθεματικό άρθρου 48 Ν. 4172/2013.

Θέμα 3οΥποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020,για το έτος 2022 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Η  Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.

Θέμα 4ο : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2022 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Η  Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.

Θέμα 5ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή  για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου): Eνέκρινε τη συνολική διαχείριση  του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξε  την Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018,  για τον έλεγχο που διενήργησε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.

Θέμα 6οΕκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής της.
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023. H αμοιβή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, θα είναι ανάλογη με την αμοιβή που δόθηκε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Θέμα 7οΈγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2022, ύψους 1.150.000,00 ευρώ.

Θέμα 8ο : Καθορισμός  των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το αρθρ. 112 του Ν. 4548/2018 .
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), παρείχε προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, συνολικού ποσού 1.200.000,00  ευρώ.

Θέμα 9οΥποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), παρείχε συμβουλευτική ψήφο στην Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 2022.

Θέμα 10ο :  Έγκριση  της Nέας  Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τη Νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 11ο :  Αγορά ιδίων μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:

α. Αγορά έως 10.000.000 μετοχών (αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,9% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας).
β. Ορίζεται χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τις ως άνω συναλλαγές.
γ. Ορίζεται ως κατώτατο όριο αξίας απόκτησης των εν λόγω μετοχών το ποσό των  0,50€/μετοχή και αντίστοιχα ως ανώτατο όριο το ποσό των 4,00€/μετοχή.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 12ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας  για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε την εν θέματι άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας  για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Θέμα 13οΈγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
Η Γενική Συνέλευση με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση  και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου),  ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2022.

Θέμα 14ο :  Διάφορες ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος κος Χρήστος Ιωάννου ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές του Ομίλου

 

Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: