12 Ιουνίου 2018

Εγκριση δικαιώματος εξαγοράς μετοχών ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«J&P-ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

12.06.2018

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την υπ’ αριθμ. 2/821/08.06.2018 απόφαση του, i) ενέκρινε το από 05.04.2018 αίτημα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «J&P-ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (στο εξής ο «Προτείνων») για άσκηση του κατ’ άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος») δικαιώματος εξαγοράς (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των υπολοίπων κοινών, ονομαστικών, μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 13.11.2017 σύμφωνα με το Νόμο και ii) όρισε την 25.06.2018 ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το αντάλλαγμα θα ανέλθει σε € 0,700 ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Μετοχών αυτών. Από αυτό το ποσό θα αφαιρεθούν τα ποσά που αναλογούν: i) στα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζόμενων Μετοχών, υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, που βαρύνουν τους πωλητές και ii) στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα.

Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του Δικαιώματος Εξαγοράς προβλέπεται στην απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναζήτηση: