ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στον Όμιλο ΑΒΑΞ η δέσμευση μας ως προς την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. αποτελεί χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας μας καθώς και της προσέγγισης μας στη λήψη αποφάσεων τόσο σε στρατηγικό, τακτικό αλλά και λειτουργικό επίπεδο.

Οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης διαπνέουν ολόκληρη τη λειτουργία του Ομίλου ABAΞ και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στον Όμιλο καλούμαστε να λάβουμε σύνθετες και πολυπαραγοντικές στρατηγικές αποφάσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση και υπεύθυνη λειτουργία.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος και η στήριξη και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, αποτελούν βασικές προτεραιότητες τόσο κατά την καθημερινή μας λειτουργία, όσο και κατά την υλοποίηση των έργων μας, απώτερος σκοπός των οποίων είναι η ισόρροπη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη.

Αναζήτηση: