15 Ιανουαρίου 2015

Αναδιάρθρωση δανεισμού Ομίλου

Η J&P-ΑΒΑΞ γνωστοποιεί ότι προχώρησε σε αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου, μετατρέποντας σε μακροπρόθεσμη ομολογιακή μορφή το μεγαλύτερο μέρος των δανείων του.

Μετά την αναδιάρθρωση, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου με σημείο αναφοράς την 30.09.2014 διαμορφώνεται σε ομολογιακά δάνεια ύψους €446 εκατομμυρίων και σε βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους €91 εκατομμυρίων.

Ειδικότερα, ο Όμιλος:

  • αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €238 εκατομμυρίων
  • εξέδωσε νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €187 εκατομμυρίων
  • και διατηρεί ομολογιακά δάνεια της J&P-ΑΒΑΞ και των θυγατρικών της εταιρειών, συνολικού ύψους €21 εκατομμυρίων

Το νέο ομολογιακό δάνειο ύψους €187 εκατομμυρίων αναχρηματοδοτεί βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους €152 εκατομμυρίων και μεσοπρόθεσμα δάνεια ύψους €35 εκατομμυρίων της J&P-ΑΒΑΞ και θυγατρικών της εταιρειών.

Συντονιστής-Κύριος Διοργανωτής του νέου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου είναι η Τράπεζα Πειραιώς, με συνδιοργανωτή την Alpha Bank.

Η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου μεταφέρει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς τα νέα δάνεια λήγουν το 2018 / 2019 με συμβατική δυνατότητα επέκτασης της λήξης τους έως το 2020 / 2021, και απελευθερώνει σημαντική ρευστότητα για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης νέων έργων.

Οι προγραμματισμένες πληρωμές των τοκοχρεωλυσίων των νέων ομολογιακών δανείων καλύπτονται από τις αναμενόμενες εισπράξεις μερισμάτων από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του Ομίλου.

Η αναδιάρθρωση σηματοδοτεί αφ’ ενός την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη στήριξη του τραπεζικού συστήματος προς την J&P-ΑΒΑΞ, αφ’ ετέρου εξασφαλίζει την ομαλή ανάπτυξη των εργασιών της.

Μαρούσι, 15 Ιανουαρίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: