14 Αυγούστου 2018

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.08.2018

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 14/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 είχε προγραμματιστεί στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 1η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «J&P – ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από € 0,58 σε € 0,30 με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

2ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,45/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών.

3ο Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 0,000% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 100 Μετοχές.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση με το ως άνω ποσοστό των 0,000% ΔΕΝ διέθετε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, τόσο για τη χορήγηση ή μη άδειας στους μετόχους που δήλωσαν μετά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι μετά τις 10/08/2018 την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη Συνέλευση, όσο και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση για τη σύγκληση 2ης Επαναληπτικής Συνέλευσης.

Αναζήτηση: