31 Μαρτίου 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ για το 2013, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €410,7 εκ έναντι €473,7 εκ το 2012.

Τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν ζημία ύψους €71,5 εκ το 2013 έναντι ζημιών €6,2 εκ το 2012, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψε ζημία ύψους €69,7 εκ το 2013 έναντι ζημιών €10,6 εκ το 2012.

Τη διαμόρφωση των προ φόρων αποτελεσμάτων επηρέασαν οι πιο κάτω επιβαρύνσεις, οι οποίες οφείλονται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση:

Εγιναν εκτός των σύνηθων προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €11,2 εκ για τον Ομιλο.

Η παντελής έλλειψη αγοράς στο χώρο των ακινήτων προκάλεσε περαιτέρω σημαντική μείωση της αξίας τους, και με βάση εκτιμήσεις ανεξάρτητων εκτιμητών έγινε απομείωση της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά €21,9 εκ από τα οποία τα €10,0 εκ επιβάρυναν τα αποτελέσματα και τα €11,9 εκ επιβάρυναν την καθαρή θέση.

  1. Εγιναν προβλέψεις για το συνολικό ποσό του κουρέματος των καταθέσεων του στη Κύπρο, ύψους €4,5 εκ για τον Όμιλο.
  2. Εγινε απομείωση της αξίας των συμμετοχών του Ομίλου κατά €5,6 εκ.
  3. Τα αποτελέσματα του κλάδου παραχωρήσεων επιβαρύνθηκαν κατά €15,5 εκ ως εξής:
    • Το μερίδιο από τα κέρδη της Αττικής Οδού επιβαρύνθηκε με την πρόσθετη φορολόγηση ύψους €6,7 εκ για τη διανομή αποθεματικού
    • Το μερίδιο από τα κέρδη της παραχώρησης Μαλιακός-Κλειδί επιβαρύνθηκε με ζημιές από προϊόντα αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου, ύψους €8,8 εκ
  4. Έγινε επίσης μείωση των εύλογων αξιών των συμμετοχών στις παραχωρήσεις κατά €23 εκ για τον Ομιλο μέσω αύξησης του συντελεστή προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση, με απευθείας επιβάρυνση της καθαρής θέσης του Ομίλου.

Τα ζημιογόνα αποτελέσματα του 2013 είναι συγκυριακά και μή αντιπροσωπευτικά των μακροπρόθεσμων προοπτικών του Ομίλου και των προβλέψεων της Διοίκησης για αναστροφή των οικονομικών επιδόσεων από το 2014.

Ηδη το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου αυξήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ξεπερνούν τα €2,2 δις και υπάρχουν προς υπογραφή πρόσθετες συμβάσεις συνολικής αξίας €500 εκ περίπου.

Εχει επιτευχθεί η επανεκκίνηση των έργων των μεγάλων οδικών αξονων και επίκειται η έναρξη κατασκευής άλλων μεγάλων έργων που αναλήφθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Ομιλος συνεχίζει να διεκδικεί σημαντικά έργα στην εγχώρια και διεθνή αγορά, και εκτιμά οτι ο τζίρος και η κερδοφορία τα επόμενα χρόνια θα ανακάμψουν στα προ της κρίσης επίπεδα.

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: