01 Σεπτεμβρίου 2023

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 31.08.2023 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023.

Η Εταιρεία έχει συνάψει, με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.».

Μαρούσι, 01 Σεπτεμβρίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: