ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

 

Η Εταιρεία μας έχει γνωστοποιήσει τις παρακάτω “Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες”, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό 596/2014 της Ευρωπαϊκής Βουλής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Κατάχρηση της Αγοράς

Διαδικασία ενημέρωσης της Εταιρείας από Υπόχρεα Πρόσωπα, βάσει Ν.3556/2007 και Κανονισμού 596/2014

Τα πρόσωπα με υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τον Ν.3356/2007 και τον Κανονισμό 596/2014  της Ευρωπαϊκής Βουλής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Κατάχρηση της Αγοράς, οφείλουν ατομικά και αυτοτελώς να γνωστοποιούν σημαντικές μεταβολές επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης (βάσει του επίσημου Ημερολογίου Ημερών Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

Η ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται με την υποβολή εντός της νόμιμης προθεσμίας προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (κα Ελισάβετ Μιχαηλάρη, 210-6375685) σχετικής γνωστοποίησης νόμιμα υπογεγραμμένης, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμου εκπροσώπου στην έδρα της Εταιρείας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι), είτε με ηλεκτρονικά μέσα στη διεύθυνση investor_relations@avax.gr  . Η αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας είναι στη διάθεση των υπόχρεων προσώπων για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας και διευκόλυνσης στην διαδικασία γνωστοποίησης.

Η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων της ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις ιστοσελίδες

http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/participantcompany

και

http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/gnostopoieseis-kanonismou-ee-arith.-596/2014-mar

Αναζήτηση: