21 Μαΐου 2013

Ανάληψη νέων έργων από ΑΘΗΝΑ στον Περσικό Κόλπο

H J&P-ΑΒΑΞ γνωστοποιεί ότι η θυγατρική της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, συνεχίζοντας την πολυετή δραστηριότητα στην περιοχή του Κόλπου, υπέγραψε στις αρχές Μαΐου σύμβαση ύψους €125 εκατομμυρίων με την ALDAR PROPERTIES PJSC των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που αφορά στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση λιμενικών έργων καθώς και έργων οδοποιίας, υποδομών και ανάπτυξης πρασίνου του νησιού YAS που βρίσκεται ανατολικά του Abu Dhabi.

Οι λιμενικές εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή κρηπιδοτοίχου, προστασία πρανών με φυσικούς ογκόλιθους, κατασκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών και σύστημα πλωτών προβλητών.

Τα έργα υποδομής περιλαμβάνουν εκσκαφές, επιχώσεις, οδοποιία, αποχετευτικά δίκτυα, δίκτυα όμβριων, αντλιοστάσια, δίκτυα υδροδότησης και πυρόσβεσης, μελέτη και κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου, δίκτυα χαμηλής και υψηλής τάσης, δίκτυα οπτικών ινών, ιστούς φωτισμού, δίκτυα άρδευσης, και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και οι συνδέσεις αυτών των δικτύων με το υπάρχον σύστημα υποδομών του Abu Dhabi.

Τα έργα πρασίνου περιλαμβάνουν αυτόματο σύστημα άρδευσης, φύτευση δέντρων, θάμνων και εδαφοκάλυψης.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 28 μήνες, ενώ η διάρκεια λειτουργίας και συντήρησης του έργου είναι 24 μήνες.

Εκτός του ανωτέρω έργου, η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση ύψους €30,1 εκατομμυρίων με την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την κατασκευή των λιμενικών έργων του εργοστασίου.

Στις εργασίες συμπεριλαβάνεται η κατασκευή της λεκάνης προσαγωγής, η προστασία πρανών της λεκάνης αναμείξεως, η κατασκευή κρηπιδότοιχου, η εγκατάσταση των υλικών προστασίας της ανωδομής και όλες οι παρελκόμενες εργασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.

Οι εργασίες του έργου έχουν ήδη αρχίσει και η προθεσμία κατασκευής του είναι 20 μήνες.

Επίσης η Εταιρεία συνεχίζει την κατασκευή και άλλων έργων, κυρίως λιμενικών, που έχει αναλάβει στα Εμιράτα της Fujairah, Ras Al Khaimah και Abu Dhabi, έχει δε υποβάλλει προσφορές και βασίμως αναμένει την ανάθεση και νέων έργων.

Μετά την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ανέρχεται πλέον σε περίπου €400 εκ.

Μαρούσι, 21 Μαΐου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: