25 Ιουλίου 2022

Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και την από 25.07.2022 γνωστοποίηση που έλαβε από τον κο Αναστάσιο Τσακανίκα, σύμβουλο διοίκησης της Εταιρείας, ότι την 22.07.2022 το ανωτέρω αναφερόμενο στέλεχος προέβη σε αγορά 3.500 μετοχών της Εταιρείας, με τα επ’ αυτών δικαιώματα ψήφου, αξίας 2.612 ευρώ.

Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αναζήτηση: