17 Δεκεμβρίου 2018

Ολοκλήρωση απορρόφησης ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ από την Εταιρεία

Σε συνέχεια της από 27.09.2018 σχετικής ανακοίνωσης, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της 100% θυγατρικής της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν.2190/1920, το άρθρο 54 του Ν.4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν.4438/2016, δυνάμει της 135598/14.12.2018 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας η οποία καταχωρήθηκε την 14.12.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1597391.

Μαρούσι, 17 Δεκεμβρίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: