22 Μαΐου 2024

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.06.2024

«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 12.06.2024, ημέρα Τετάρτη
Ώρα: 13:00 μ.μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΒΑΞ Α.Ε.», («Εταιρεία») που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17.05.2024 και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 (άρθρα 125 & 126), το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 15 παρ. 4) καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12.06.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και διανομή μερίσματος.
3. Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020,για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία),
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023
– 31.12.2023), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της.
7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας – Προσθήκη νέου άρθρου.
8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
9. Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του
έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 .
10. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.
12. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου.
13. Τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.
14. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.
15. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
16. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 18.06.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία και με επιστολική ψήφο, ως κατωτέρω ορίζεται.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τα άρθρα 126 του Ν. 4548/2018 και 15 του Καταστατικού της, θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης. Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση με επιστολική ψήφο, θα ληφθούν υπόψη για το σχηματισμό
απαρτίας και πλειοψηφίας, ακριβώς όπως και οι Μέτοχοι που θα παρίστανται στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον για την άρτια προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης και για την καλύτερη ανταπόκριση στα ερωτήματα των Μετόχων, η Εταιρεία ζητά από τους Μετόχους να υποβάλουν εγγράφως τυχόν ερωτήσεις τους πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

 

Α. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της 12.06.2024 δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της 07.06.2024 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 07.06.2024 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.2024 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 12.06.2024). Επίσης, η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν η τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, δικαιούται να συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Φ.Ε.Κ. Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλαδή δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

 

Β. Διαδικασία για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος).

Ι. Παρέχεται στους Μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί, ΠΡΙΝ από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 και τα αναφερόμενα κατωτέρω. Ειδικότερα:

Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί, ΠΡΙΝ από τη Γενική Συνέλευση μπορούν:

(α) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» το οποίο έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: www.avax.gr (Ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις – Γενικές Συνελεύσεις) θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor_relations@avax.gr, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11.06.2024 ώρα 13:00).

(β) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν
παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 11.06.2024.

ΙΙ. Επισημαίνεται ότι οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί ΠΡΙΝ από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 10.06.2024), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό ΓII.

Mετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί ΠΡΙΝ από τη Γενική Συνέλευση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 12ης Ιουνίου 2024, κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 18η Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00, το δικαίωμα της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο πρέπει να ασκηθεί εκ νέου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας εκ νέου στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», που θα έχει διατεθεί από την Εταιρεία για τα θέματα επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση από τη Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2024 συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή Μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor_relations@avax.gr, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 17.06.2024).

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 17.06.2024.

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2024, οι Μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις13:00 της 16.06.2024) όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό ΓII.

Mετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί ΠΡΙΝ από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor_relations@avax.gr ή τηλεφωνικά στα τηλ. 210-6375685, 210-6375592 (καθημερινά μεταξύ 09:00 και 17:00).

Επίσης ο Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Eντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για το σκοπό αυτό να καλεί στα τηλ. 210-6375685, 210-6375592 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για την εξ’ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (έντυπο επιστολικής ψήφου).

 

Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

I. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε Μέτοχος. Ο Μέτοχος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α ́ έως γ ́.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του Μετόχου, γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

II. Ειδικά για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2024 που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του Μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2024 ώρα 13:00 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου 2024 ώρα 13:00 για την Επαναληπτική).

III. Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16 στο Μαρούσι Αττικής ( τηλ. 210-6375685 και 210-6375592) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.avax.gr και ειδικότερα στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις > Γενικές Συνελεύσεις.

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16 στο Μαρούσι Αττικής ( τηλ. 210-6375685 και 210-6375592), ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή Μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor_relations@avax.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλέφωνα: 210-6375592 και 210-6375685, ή στο e-mail investor_relations@avax.gr

 

Δ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες Μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες Μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και τις 28 Μαϊου 2024. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 30ή Μαϊου 2024 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και τις 05 Ιουνίου 2024, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και τις 06 Ιουνίου 2024.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και τις 06 Ιουνίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα Μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr.

 

Ε. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος επιστολικής ψήφου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr και ειδικότερα στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις > Γενικές Συνελεύσεις και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, 3ος όροφος, τηλ 210- 6375592 και 210-6375685.

Μαρούσι, 17 Μαϊου 2024
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Μιτζάλης

Αναζήτηση: