27 Ιουνίου 2019

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2019

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 26.06.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν 25 μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 35,856% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 27.844.609 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Θέμα 2ο: ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), εξέλεξε την BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε συνολική αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 900.000 ευρώ για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και προενέκρινε ισόποση αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να εναρμονισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες

Θέμα 8ο: Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για κατάρτιση συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων (συνδεδεμένων μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τη χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για κατάρτιση συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων (συνδεδεμένων μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 27.844.609 ψήφους (ποσοστό 35,856%), ενέκρινε τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας προέβησαν σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.

Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: