24 Φεβρουαρίου 2020

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας – Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τις γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €20 εκατομμύρια, έχουν επέλθει οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

• Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Joannou & Paraskevaides (Investments) Limited» μειώθηκε από 44,18% σε 23,77% λόγω μη άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και η εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 34.310.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας

• Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «JCGH Limited» η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 από την εταιρεία «Stejo Limited», η οποία ελέγχεται από την εταιρεία «CSME Holdings Limited» η οποία ελέγχεται από την εταιρεία «CDSJ Holdings Limited» η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Χρήστο Ιωάννου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αυξήθηκε από 3,40% σε 19,82% λόγω πλήρους άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και απόκτησης μέρους των αδιάθετων μετοχών της Εταιρείας, και η εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 28.600.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας

• Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κωνσταντίνου Μιτζάλη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, αυξήθηκε από 13,93% σε 16,31% λόγω πλήρους άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και απόκτησης μέρους των αδιάθετων μετοχών της Εταιρείας και ο ίδιος σήμερα κατέχει συνολικά 23.537.570 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ενώ ουδεμία μεταβολή σημειώθηκε στο ποσοστό 0,84% που κατέχει η Κοινή Επενδυτική Μερίδα στην οποία συμμετέχει, η οποία σήμερα κατέχει συνολικά 1.219.175 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

• Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Savetrans Holdings Limited», η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 από τον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας, αυξήθηκε από 5,97% σε 7,83% λόγω πλήρους άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης και απόκτησης μέρους των αδιάθετων μετοχών της Εταιρείας και η εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 11.298.955 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: