26 Απριλίου 2024

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 2023 Ομίλου ΑΒΑΞ

• Αύξηση Κύκλου Εργασιών 12,6% σε €453,5 εκατ έναντι €402,7 εκατ το 2022
• EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €60,8 εκατ έναντι €58,2 εκατ το 2022, αύξηση 4,4%
• Κέρδη μετά Φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €10,0 εκατ έναντι €12,9 εκατ το 2022 (συμπεριλαμβανομένου έκτακτου κέρδους €9,4 εκατ από πώληση συμμετοχής το 2022)
• Σημαντική ενίσχυση των επιδόσεων του κλάδου κατασκευών, με βελτίωση περιθωρίου EBITDA από κατασκευές σε 6,2% έναντι 4,7% το 2022
• Περαιτέρω Μείωση Καθαρού Δανεισμού κατά €37,9 εκατ το 2023 (-17,2% από το 2022, και -59,8% από το 2020)
• Ιστορικό υψηλό Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων ~€3,3 δις
• Προτεινόμενο Μέρισμα €0,03 ανά μετοχή (44% των καθαρών κερδών)

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2023, έτος στο οποίο αναλήφθησαν σημαντικά νέα έργα τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα αυξημένα οικονομικά μεγέθη ήδη από το 2024 και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η διοίκηση θα προτείνει στους μετόχους κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση τη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί στο 44,4% των καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2023.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2023, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου μόνο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή εξαιρουμένων των διακοπεισών
δραστηριοτήτων της θυγατρικής Volterra, αυξήθηκε κατά 12,6% σε €453,5 εκατομμύρια έναντι €402,7 εκατομμυρίων το 2022. Ο σχετικά χαμηλός κύκλος εργασιών του 2023, παρά το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, οφείλεται στις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην έναρξη ορισμένων νέων έργων που έχουν αναληφθεί και υπογραφεί ήδη από το 2022, οι οποίες όμως σταδιακά ξεπερνιούνται και τα νέα έργα ήδη περνούν σε φάση υλοποίησης με αυξημένα περιθώρια κερδοφορίας.

Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €60,8 εκατομμύρια το 2023 έναντι €58,2 εκατομμυρίων στο προηγούμενο έτος. Tο EBITDA της Εταιρείας ανήλθε σε €53,3 εκατομμύρια το 2023 έναντι €89,3 εκατομμυρίων το 2022, έτος στο οποίο είχε καταγραφεί κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €10,0 εκατομμύρια το 2023 (€8,8 εκατομμύρια σε επίπεδο Εταιρείας) έναντι €12,9 εκατομμυρίων το 2022 (€50,8 εκατομμύρια στην Εταιρεία), όταν είχε καταγραφεί κεφαλαιακό κέρδος €9,4 εκατομμυρίων από την πώληση συμμετοχής.

Η απόδοση του κλάδου κατασκευών βελτιώθηκε, με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους. Συγκεκριμένα, το περιθώριο EBITDA των κατασκευών αυξήθηκε σε 6,2% το 2023 από 4,7% το 2022,
τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί καθώς επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησης των νέων έργων.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σε €259,4 εκατομμύρια στο τέλος του 2023, μετά από αποπληρωμές ύψους €47,6 εκατομμυρίων εντός του έτους, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά €37,9 εκατομμύρια ανερχόμενος σε €182,5 εκατομμύρια στο τέλος του 2023. Η συνολική μείωση του καθαρού δανεισμού από το τέλος του 2020 αγγίζει το 60%, με αποτέλεσμα παρά την άνοδο των επιτοκίων δανεισμού το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου να συγκρατηθεί σε €20,8 εκατομμύρια το 2023 έναντι €20,7 εκατομμυρίων το 2022.

ΙΣΧΥΡΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ και μαρίνων του Ομίλου παραμένει υψηλή, προσφέροντας υψηλά προβλεπόμενα μερίσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ ο Όμιλος
συμμετέχει επιλεκτικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέες συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ στη χώρα μας.

Μετά την πώληση ενός χαρτοφυλακίου 112MW έργων ΑΠΕ και της συμμετοχής στην παραχώρηση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου το 2022, ο Όμιλος συνέχισε και το 2023 να απο-επενδύει από ώριμες μη-στρατηγικές συμμετοχές. Ειδικότερα, ο Όμιλος αποχώρησε από τις δραστηριότητες της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου υπογράφοντας συμφωνία πώλησης της Volterra, προκειμένου εστιάσει στον χώρο των κατασκευών, παραχωρήσεων και real estate που επιδεικνύουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο τέλος του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου έφτανε τα €3,05 δις (έναντι €1,86 δις στο τέλος του 2022). Εντός του 2024, ο όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις χαμηλής αξίας, ενώ υπάρχουν και συμβάσεις προς υπογραφή, συνολικής αξίας η οποία ανέρχεται σε €0,25 δις. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε €3,3 δις περίπου, από το οποίο το 46% αντιστοιχεί σε δημόσια έργα και το υπόλοιπο 54% σε ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ.

Μαρούσι, 26 Απριλίου 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: