ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο ‘Ομιλος ΑΒΑΞ έχει αναπτύξει ένα ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ανθεκτικότητας στις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί. Εφαρμόζει διεθνή πιστοποιημένα πρότυπα, πολιτικές, διαδικασίες και καλές πρακτικές διασφαλίζοντας τη χρηστή και αποτελεσματική διακυβέρνηση, στηρίζοντας τις στρατηγικές του και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Αναζήτηση: