03 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας – Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

 

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τις από 02.12.2020 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τις κυπριακές εταιρείες “CDSJ Holdings LTD” και “MMLN 12 LTD” και τους κ.κ. Χρίστο Ιωάννου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και Στέλιο Χριστοδούλου, ότι την 01.12.2020 η ελεγχόμενη από τον κ. Χρίστο Ιωάννου (μέσω της αλυσίδας των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών “CDSJ Ηοldings LTD”, “CSME Holdings LTD” και “STEJO LTD”) κυπριακή εταιρεία “JCGH LTD” μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην Εταιρεία και τα αντιστοιχούντα σε αυτές δικαιώματα ψήφου, στους απώτερους (έμμεσους) μετόχους της ως εξής:

α) 16.286.111 μετοχές της Εταιρείας με τα επ’ αυτών δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 11,285% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, στην απώτερη (έμμεση) μέτοχό της, κυπριακή εταιρεία “CSME Holdings LTD” η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 από τον κ. Χρίστο Ιωάννου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν “CDSJ Holdings LTD” και
β) 12.313.889 μετοχές της Εταιρείας με τα επ’ αυτών δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 8,532% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στην απώτερη (έμμεση) μέτοχό της, κυπριακή εταιρεία “MMLN 12 LTD”, η οποία ελέγχεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 από τον κ. Στέλιο Χριστοδούλου.

Kατόπιν των ως άνω μεταβιβάσεων:
α) ο κ. Χρίστος Ιωάννου ελέγχει έμμεσα (μέσω της αλυσίδας των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών “CDSJ Holdings LTD” και “CSME Holdings LTD”) ποσοστό 11,285% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 16.286.111 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) από 19,817% που κατείχε πριν.
β) ο κ. Στέλιος Χριστοδούλου ελέγχει έμμεσα (δια της εταιρείας “MMLN 12 LTD”) ποσοστό 8,532% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 12.313.889 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

Μαρούσι, 03 Δεκεμβρίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: