27 Σεπτεμβρίου 2018

Εναρξη διαδικασίας απορρόφησης θυγατρικής από την Εταιρεία

Η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί βάσει του Ν.4374/2016 ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «J&P-ΑΒΑΞ AE» και «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ», εκ των οποίων η δεύτερη είναι 100% θυγατρική της πρώτης, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» από την εταιρεία «J&P-ΑΒΑΞ AE».

Η συγχώνευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 69-78 του κ.ν. 2190/1920, το άρθρο 54 του Ν.4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν.4438/2016, εγκρίθηκε την 25.09.2018 από το Υπουργείο Οικονομίας και η σχετική απόφαση έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2017.

Μαρούσι, 27 Σεπτεμβρίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: