13 Ιουνίου 2024

Διανομή Μερίσματος για τη Χρήση 2023

Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.06.2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2023.

Το ανωτέρω μεικτό ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, ήτοι €0,0015 ανά μετοχή, συνεπώς το καθαρό ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε €0,0285 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι λήψης μερίσματος για την οικονομική χρήση 2023 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τρίτης 30.07.2024 (record date), ενώ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος έχει ορισθεί η Δευτέρα 29.07.2024.

Η απόδοση της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Παρασκευή 02.08.2024 ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής
α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,
β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:
i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και
ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Α.Κιοσκλής 210-6375592 και Ε.Μιχαηλάρη 210-6375685).

Μαρούσι, 13.06.2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: