ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΙΣΝ
06/12/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Συντονιστής Ασφάλειας για την κατασκευή

του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση και τήρηση μέτρων ασφάλειας έργου
 • Συντονισμός υπεργολάβων για τήρηση μέτρων ασφάλειας
 • Τήρηση απαραίτητων εγγράφων βάσει νομοθεσίας και ISO εταιρίας για μέτρα ασφάλειας

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα με ικανότητα διορισμού ως τεχνικού ασφαλείας βάσει ελληνικής νομοθεσίας
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία 5+ ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ: Microsoft Office (ειδικότερα Excel), AutoCAD
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXQCSP012023
στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/3eg5

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΙΣΝ
06/12/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Πολιτικούς Μηχανικούς (Τεχνικό Γραφείο Εργοταξίου) για την κατασκευή

του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός μεταξύ της κατασκευής και των μελετητών για επικαιροποίηση σχεδίων και επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Σύνταξη πιστοποιήσεων
 • Προμετρήσεις και Επιμετρήσεις οικοδομικού αντικειμένου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Τουλάχιστον 1έτος εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad) και MS, WORD, EXCEL
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXTOSP012023
στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/g2xe

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΙΣΝ
06/12/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Πολιτικούς Μηχανικούς Εργοταξίου για την κατασκευή

του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία και συντονισμός έργου
 • Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει
 • Διαχείριση και παρακολούθηση έργων
 • Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
 • Σύνταξη ημερήσιου δελτίου έργου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία:
  • Τουλάχιστον 15έτη εμπειρία (κατ’ ελάχιστο 5 έτη σε ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ)
  • Τουλάχιστον 2έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad) και MS, WORD, EXCEL
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXCIVSP012023
στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/popq

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΙΣΝ
06/12/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας & Ποιοτικού Ελέγχου

για την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Ποιοτικού Ελέγχου
 • Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων ποιότητας κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της κατασκευής
 • Βεβαίωση ότι οι διαδικασίες και τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα ασφαλείας και όλες τις σχετικές νομοθεσίες
 • Επίλυση Προβλημάτων Ποιότητας
 • Εκπαίδευση του προσωπικού εργοταξίου σχετικά με τις διαδικασίες ποιότητας και την πρόληψη προβλημάτων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου σε

κατασκευαστικά έργα θα εκτιμηθεί

 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXISOSP012023
στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/497j

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΙΣΝ
06/12/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Αρχιτέκτονα για την κατασκευή

του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων
 • Συντονισμός εργασιών με Η/Μ μηχανικούς
 • Συντονισμός συνεργείων αρχιτεκτονικών τελειωμάτων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα (ΑΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος εξωτερικού)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αρχιτεκτονικών τελειωμάτων κτιριακών έργων
 • Προϋπηρεσία 10+ ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ: Microsoft Office (ειδικότερα Excel), AutoCAD, 3D, Revit
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXARCHSP012023
στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/e2ox

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΙΣΝ

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Τοπογράφο για την κατασκευή

του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

Αρμοδιότητες:

 • Aποτυπώσεις και χαράξεις
 • Τοπογραφικές επιμετρήσεις
 • Παραγωγή στοιχείων – μεταφορά στοιχείων
 • Ψηφιοποίηση

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία 10+ ετών σε αντίστοιχη θέση (εκ των οποίων 5 σε κτιριακά έργα)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ-AutoCAD, 3D, Revit και Civil
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXTOPSP012023
στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/nm9z

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΙΣΝ
06/12/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Ελεγκτή Εγγράφων  (Document Controller) για την κατασκευή

του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Ελέγχει έγγραφα που σχετίζονται με την εταιρία και το έργο
 • Ακολουθεί και βελτιώνει τις διαδικασίες ελέγχου των εγγράφων
 • Διασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα πληρούν τα προαπαιτούμενα standards
 • Αρχειοθετεί τα έγγραφα σε φυσικά και ψηφιακά αρχεία
 • Εξετάζει και ενημερώνει τα τεχνικά έγγραφα (π.χ. εγχειρίδια και ροές εργασιών)
 • Συντάσσει ειδικές εκθέσεις για τα έργα

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο BEng Μηχανικού ή Διοίκησης Έργων ή σχετικού τομέα
 • Εξοικείωση με τη διαχείριση έργων
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και MS Excel
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτό και προφορικό λόγο)
 • Ικανότητα επεξεργασίας κειμένου
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

 

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXDCSP012023

 

στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/l18z

 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
06/12/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α΄ΤΑΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Τήρηση βιβλίων και στοιχείων συμφώνα με τις λογιστικές  και φορολογικές προδιαγραφές
 • Μητρώα παγίων, καταστάσεις πελατών, προμηθευτών, σε ERP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο
 • Γνώση για φορολογικά θέματα που αφορούν σε δραστηριότητες της Εταιρίας
 • Τήρηση και υποβολή φορολογικών καταστάσεων στις αρμόδιες εποπτικές αρχές και φορείς (Δηλώσεις Φ.Π.Α –φόρος Εισοδήματος – ΕΝΦΙΑ/ΦΜΑΠ-ΦΜΥ)
 • Εφαρμογή ΔΛΠ για την σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης
 • 3+ έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέσεις σχετικές με λογιστήριο
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Α’ Τάξης
 • Γνώση εταιρικής και φορολογικής νομοθεσίας
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση εφαρμογών MS Office, Excel
 • Γνώση συστημάτων ERP και ικανότητα προς εκπαίδευση και προσαρμογή σε θέματα Τεχνικής Νοημοσύνης και ικανότητας εποικοδομητικής  Ομαδικής εργασίας με υιοθέτηση της αρχής Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Οργανωτική Ικανότητα, Ομαδικότητα και Κριτική αντίληψη
 • Πιστοποίηση ACCA, SOEL επιθυμητό

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXACC012023
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/oyj2

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
06/12/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Μηχανολόγους Μηχανικούς για Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Έρευνα σε αγορές μηχανημάτων και ανταλλακτικών
 • Σύνταξη συγκριτικών πινάκων υλικών και ανταλλακτικών
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία 1- 5 ετών κατά προτίμηση σε εργοτάξιο.
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Auto Cad, Office, ERP)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη Γραπτή και Προφορική επικοινωνία
 • Οργανωτική και Κριτική Ικανότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXMM022023

 

στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/rx98

HEALTH & SAFETY ENGINEERS
17/11/2023

AVAX Group is one of the strongest construction Groups in Greece, with a long tradition not only in delivering emblematic infrastructure projects, but also in having a solid corporate growth, a positive contribution to the Greek economy and a remarkable international presence. Listed in Athens Stock Exchange since 1994, AVAX Group is making its own mark in Construction, Concessions and Energy business sectors, focusing on how to expand his presence across geographies while maintaining a leading position in the domestic market. Part of AVAX Group are the following subsidiaries: ETETH, iXion, AVAX Development, AVAX Concessions, AVAX International, ELVIEX, Auteco (AVAX IKTEO), AVAX Task and Athens Marina.

WE ARE SEEKING:

HEALTH AND SAFETY ENGINEERS

Responsibility:

 • Implements safety policies and regulations in a construction site
 • Maintains quality standards and ensures proper implementation thereof.
 • Creating a safe environment for construction workers
 • Responsible for solving day-to-day problems and anticipating health and safety, quality and environmental hazards
 • Recommends and/or verifies implementation of appropriate corrective action for quality issues, in coordination with the Project Managers and site engineers of the appropriate disciplinesy up-to-date with new testing tools and test strategies.

Candidate Profile

 • University Degree in Engineering or equivalent technical background
 • Five (5+) years’ experience in Health and Safety Issues
 • Fluent in English
 • Excellent use of MS Office and relevant software

The Company Offers

 • Competitive remuneration package,
 • Friendly and challenging working environment
 • Assists the project manager to improve performance and efficiency

Interested candidates may send their CV with the codes AVAXQA/QCS0123

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/4wr5

Following screening of applications received, we will only contact the candidates who meet the requested requirements in order to schedule an interview. All applications will remain strictly confidential.

MHXANIKOI ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
17/11/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 

Αρμοδιότητες:

 

 • Κατάρτιση και έλεγχος Σχεδίων Ασφάλειας & Υγείας για τα Εργοταξίου
 • Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας
 • Διασφάλιση τήρησης των μέτρων Ασφάλειας & Υγείας στα εργοτάξια
 • Διασφάλιση ορθής θεμάτων ασφάλειας κατά τη διάρκεια κατασκευής
 • Παρακολούθηση συστήματος διαχείρισης μέτρων Υγείας & Ασφαλείας σε τεχνικά έργα
 • Ενημερώνει και καθοδηγεί τους εργαζόμενους για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους και μεριμνά ώστε να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση.
 • Να συμμετέχει στην κατάρτιση και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
 • Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία 5+ ετών σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου σε

κατασκευαστικά έργα ,κτιριακά και υποδομής.

 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ  AVAXHS0123

http://apply.smartcv.co/avaxsa/job/4wr5

 

 

DATA ANALYST
15/11/2023

AVAX Group is one of the strongest construction Groups in Greece, with a long tradition not only in delivering emblematic infrastructure projects, but also in having a solid corporate growth, a positive contribution to the Greek economy and a remarkable international presence. Listed in Athens Stock Exchange since 1994, AVAX Group is making its own mark in Construction, Concessions and Energy business sectors, focusing on how to expand his presence across geographies while maintaining a leading position in the domestic market. Part of AVAX Group are the following subsidiaries: ETETH, iXion, AVAX Development, AVAX Concessions, AVAX International, ELVIEX, Auteco (AVAX IKTEO), AVAX Task and Athens Marina.

WE ARE SEEKING:

DATA ANALYST

Candidate Profile

 • Bachelor’s or Master’s degree in Economics / Engineering / Math / any related field or equivalent experience
 • 1-2 years of experience in a similar position
 • Skills in the use of Microsoft Excel and other Microsoft Office tools
 • Data mining skills
 • Strong research skills
 • Good interpersonal skills and a team player
 • Attention to detail

Responsibility:

 • Data discovery
 • Acquire and combine data, analyze results, and provide regular and ad-hoc reports analysis
 • Understand the day-to-day issues that our business faces, which can be better understood with data
 • Strong analytical skills with the ability to collect, organize, analyze, and interpret significant amounts of relational data with attention to detail and accuracy
 • Develop clear visualizations to convey complicated data in a straightforward fashion
 • Acquire data from primary or secondary data sources and maintain databases/data systems
 • Prepare charts and basic data visualizations for use in analysis and in reports

The Company Offers

 • Competitive remuneration package,
 • Friendly and challenging working environment

Interested candidates may send their CV with the codes AVAXDA0123

Attn.: Andy Exarchou,

Website: www.avax.grhttp://apply.smartcv.co/avax-sa/job/2p8y

Following screening of applications received, we will only contact the candidates who meet the requested requirements in order to schedule an interview. All applications will remain strictly confidential.

RAMS MANAGER
10/11/2023

AVAX Group is one of the strongest construction Groups in Greece, with a long tradition not only in delivering emblematic infrastructure projects, but also in having a solid corporate growth, a positive contribution to the Greek economy and a remarkable international presence. Listed in Athens Stock Exchange since 1994, AVAX Group is making its own mark in Construction, Concessions and Energy business sectors, focusing on how to expand his presence across geographies while maintaining a leading position in the domestic market. Part of AVAX Group are the following subsidiaries: ETETH, iXion, AVAX Development, AVAX Concessions, AVAX International, ELVIEX, Auteco (AVAX IKTEO), AVAX Task and Athens Marina.

WE ARE SEEKING:

RAMS MANAGER

Responsibility:

 • Support the Engineering and Systems Assurance function in undertaking the required Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) validation
 • Reports in accordance with the project requirements, throughout the Project lifecycle, from the specification to the acceptance of the product.
 • Process validation for safety Integrity Level (SIL) allocation for systems/subsystems
 • Reviewing all RAMS Analyses and ensuring their traceability throughout the Project life cycle
 • Managing Safety Assessments and Adults undertaken throughout the lifecycle of the Project

Candidate Profile

 • University Degree in Engineering (Electrical Mechanical) or equivalent technical background
 • Three to five (3-5) years of working experience in at least one construction project from the start-to-end,
 • Advanced knowledge of MS Office (EXCEL etc.)
 • Advanced knowledge of AUTOCAD
 • Fluency in Greek and English,

The Company offers

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment
 • Assists the project manager to improve performance and efficiency

 

Interested candidates may send their CV with the codes AVAXRAMS0123

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/4wl7

Following screening of applications received, we will only contact the candidates who meet the requested requirements in order to schedule an interview. All applications will remain strictly confidential.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
01/11/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών του ERP, του MIS και workflow διαδικασιών
 • Συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων εφαρμογών
 • Παροχή υποστήριξης στους users σε θέματα χρήσης και λειτουργικότητας
 • Διαρκής ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες τεχνολογίες και τις τεχνικές εξελίξεις
 • Συμμετοχή στην αναβάθμιση των εργαλείων προγραμματισμού και των τεχνολογικών υποδομών της εταιρείας

Θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή σε παρόμοιο επιστημονικό πεδίο
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στην ανάπτυξη λογισμικού, με εμπειρία στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με ποικίλες επιχειρηματικές ομάδες
 • Καλή διαχείριση χρόνο – Multitasking
 • Γνώση SQL και εμπειρία σε βάσεις δεδομένων
 • Εμπειρία Προγραμματισμού σε πληροφορικά συστήματα
 • Oracle JD Edwards development tools

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ΑΒΑΞ Α.Ε., με AVAXERP012023 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avaxsa/job/7rq8

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
01/11/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Πολιτικό Μηχανικό

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία και συντονισμός έργου
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου
 • Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει
 • Διαχείριση και παρακολούθηση έργων
 • Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
 • Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου και τακτοποίηση αρχείου έργου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • 5έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad) και MS, WORD, EXCEL
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗCIV012023
στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/8l5q

FINANCIAL MANAGER
01/11/2023

AVAX Group is one of the strongest construction Groups in Greece, with a long tradition not only in delivering emblematic infrastructure projects, but also in having a solid corporate growth, a positive contribution to the Greek economy and a remarkable international presence. Listed in Athens Stock Exchange since 1994, AVAX Group is making its own mark in Construction, Concessions and Energy business sectors, focusing on how to expand his presence across geographies while maintaining a leading position in the domestic market. Part of AVAX Group are the following subsidiaries: ETETH, AVAX International, AVAX Development, AVAX Concessions, AVAX Task, Athens Marina, iXion and Auteco (AVAX IKTEO).

WE ARE SEEKING

FINANCIAL MANAGER

Responsibilities

 • Performance of financial and risk assessment of opportunities
 • Review of tender documents
 • Project evaluation and analysis
 • Development and review of financial models
 • Interface with advisors and partners
 • Financial structuring
 • Review of finance documentation

Experience – Qualifications

 • Graduates of Bachelor’s degree in Business, Finance or Engineering of Greek or foreign universities
 • MBA/ MSc in Finance will be considered an asset
 • Minimum working experience 3 years in related fields of expertise
 • Advanced financial modelling skills
 • Experience in financial structuring (Financier)
 • Fluency in spoken and written Greek and English languages
 • Be highly organized and responsible
 • Be interested in developing their skills and embarking on a career
 • Have fulfilled military obligations

The position offers an excellent business framework for professional development and recognition in a dynamic multinational company.

Participants are requested to submit their curriculum vitae:

AVAX SA, with CODE AVAXFMISN012023 at the following link: https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/l7rm

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
27/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Κανονίζει συναντήσεις και προγραμματίζει
 • Διατηρεί τις εσωτερικές βάσεις δεδομένων
 • Υποβάλλει εκθέσεις δαπανών
 • Τηρεί τα αρχεία υπαλλήλων (φυσικά και ψηφιακά)
 • Διατηρεί σύστημα αρχειοθέτησης για δεδομένα πελατών και εξωτερικών συνεργατών
 • Διανέμει το εισερχόμενο και εξερχόμενο ταχυδρομείο
 • Ετοιμάζει τακτικές εκθέσεις και παρουσιάσεις Οργανώνει, αποθηκεύει και εκτυπώνει εταιρικά έγγραφα, ανάλογα με τις ανάγκες
 • Απαντά και ανακατευθύνει τηλεφωνικές κλήσεις
 • Κανονίζει τα ταξίδια
 • Απαντάει σε ερωτήματα από διευθυντές και υπαλλήλους
 • Ενημερώνει τις πολιτικές γραφείου και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτές

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αλλού εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Επιθυμητή Προϋπηρεσία σε διάφορες Διοικητικές υπηρεσίες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Απαραίτητη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
 • Εμπειρία με εργαλεία διαχείρισης γραφείου (ειδικότερα λογισμικό MS Office)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXTH012023

στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/ejmp

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Ελεγκτές Εγγράφων  (Document Controller)

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Ελέγχει έγγραφα που σχετίζονται με την εταιρία και το έργο
 • Ακολουθεί και βελτιώνει τις διαδικασίες ελέγχου των εγγράφων
 • Διασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα πληρούν τα προαπαιτούμενα standards
 • Αρχειοθετεί τα έγγραφα σε φυσικά και ψηφιακά αρχεία
 • Εξετάζει και ενημερώνει τα τεχνικά έγγραφα (π.χ. εγχειρίδια και ροές εργασιών)
 • Συντάσσει ειδικές εκθέσεις για τα έργα

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο BSc Μηχανικού ή Διοίκησης Έργων ή σχετικού τομέα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Ελεγκτής Εγγράφων ή σε παρόμοιο ρόλο
 • Εξοικείωση με τη διαχείριση έργων
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και MS Excel
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης εγγράφων (EDMS), ACONEX
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτό και προφορικό λόγο)
 • Ικανότητα επεξεργασίας κειμένου
 • Οργανωτικές ικανότητες

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXDCTH012023

στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/r5go

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Τοπογράφο

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Τεχνικές μελέτες
 • Εσωτερικές αποτυπώσεις
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών και καταγραφή αναφορών
 • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
 • Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών
 • Τοπογραφικές μετρήσεις

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία 5+ ετών σε εργασίες Ίδρυσης μέτρησης & συνόρθωσης

οριζοντιογραφικών και Υψομετρικών δικτύων Ελέγχου υψηλής ακριβείας

 • Προϋπηρεσία σε έργα μετρό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ-AutoCAD, 3D
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXTOP012023
στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/ej7p

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (BUYER)
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Αγοραστή  (buyer)

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Εξασφάλιση εύρυθμης προμήθειας υλικών/ υπηρεσιών/ εργολαβιών βάσει των διαδικασιών/ πολιτικών της εταιρίας
 • Διεξάγει έρευνα αγοράς και αναζητά πιθανούς προμηθευτές (Ελλάδα & Εξωτερικό)
 • Συμμετέχει στην αξιολόγηση των προσφορών
 • Διεξάγει τις οικονομικές διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους προμηθευτές, προς επίτευξη της βέλτιστης σχέσης τιμής/ποιότητας
 • Τηρεί αρχείο συμβάσεων και τεκμηρίωσης της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία 3+ έτη κατά προτίμηση σε τεχνική εταιρία
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Office, Excel, ERP)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη διαχείριση χρόνου-multitasking
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς συνεργάζεται στενά με τις υπόλοιπες διευθύνσεις/τμήματα (Οικονομική, Νομική, Λογιστήριο κλπ)

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXBYISN012023 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/pdy2

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Αποθηκάριο

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και έλεγχος της αποθήκης
 • Παραλαβή εμπορευμάτων και τακτοποίηση στην αποθήκη
 • Απογραφή αποθήκης ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ (ιδανικά με κατεύθυνση Logistics)
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση διαχείρισης αποθεμάτων
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Δυνατότητα χρήσης παλετοφόρων
 • Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος κλαρκ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXSKTH012023

στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/3ljy

ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Βοηθός Μηχανικού Διατήρησης Υγείας & Ασφαλείας

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση και έλεγχος Σχεδίων Ασφάλειας & Υγείας για τα Εργοτάξια
 • Κατάρτιση και έλεγχος Σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής
 • Διασφάλιση τήρησης των μέτρων Ασφάλειας & Υγείας στα εργοτάξια
 • Διασφάλιση ορθής διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής
 • Παρακολούθηση συστήματος διαχείρισης μέτρων Υγείας & Ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου
 • Εμπειρία σε συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού
 • Πολύ καλό επίπεδο αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXHSTH012023
στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/nwn8

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός εργασιών σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τα σχέδια
 • Παραγωγή προγραμμάτων και παρακολούθηση παρουσιών του συνεργείου
 • Επίβλεψη και εκπαίδευση εργατών και τεχνιτών
 • Εξασφάλιση της τήρησης όλων των προφυλάξεων ασφαλείας και προτύπων ποιότητας
 • Επίβλεψη της χρήσης μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Αναφορά προόδου σε διευθυντές, μηχανικούς κτλ.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου ή δίπλωμα σε τεχνική εργασία (ηλεκτρολόγος, ξυλουργός κτλ.)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 5+ έτη ως εργοδηγός κατασκευαστικών έργων
 • Γνώση της κατασκευαστικής διαδικασίας, του εξοπλισμού και των οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
 • Κατανόηση των ηλεκτρικών και υδραυλικών συστημάτων
 • Ικανότητα ανάγνωσης σχεδίων, διατάξεων και σχεδιαγραμμάτων
 • Εξαιρετικές ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και παροχής αναφορών
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΕΡΤΗ012023

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/jx85

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του έργου
 • Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
 • Παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις λιμένα και κτιρίων, συστήματα ψύξης-θέρμανσης, συστήματα ενεργής πυροπροστασίας και ασφάλειας)
 • Συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων και ασφάλειας του έργου
 • Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του συνόλου των κτηριακών υποδομών κι εγκαταστάσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ στις παραπάνω ειδικότητες
 • Προϋπηρεσία τριών (3) ετών σε επιχειρήσεις όπως: εταιρείες συντήρησης εγκαταστάσεων, ξενοδοχεία, μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, εμπορικούς ή τουριστικούς λιμένες, αεροδρόμια, μεγάλα σκάφη αναψυχής
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα αξιολογηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Πελατοκεντρική συμπεριφορά
 • Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛΤΗ012023

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/qlo9

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Επιμελείται τη συλλογή και ταξινόμηση των συμφωνητικών των υπεργολάβων, καθώς και των τιμολογίων από προμηθευτές
 • Ελέγχει την ορθότητα των παραστατικών με βάση τις αντίστοιχες συμβάσεις και παραγγελίες
 • Συντάσσει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις παραστατικών
 • Καταχωρεί στο ERP τα παραστατικά του εργοταξίου, σε συνεννόηση με το Κεντρικό Λογιστήριο
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με άλλες Δ/νσεις, τμήματα, εργοτάξια της εταιρείας και με εξωτερικούς φορείς για την οργάνωση / διεκπεραίωση των εργασιών του εργοταξίου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης
 • 3+ έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέσεις σχετικές με λογιστήριο
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξιο ή / και Τεχνική Δ/νση, θα εκτιμηθεί
 • Γνώση πολιτικών και διαδικασιών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση εφαρμογών MS Office, Excel
 • Εμπειρία σε άλλα συστήματα ERP

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXFINISF0112023
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/8l3d

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις
 • Εποπτεία και συντονισμός έργου
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου
 • Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ, ΤΕΙ (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανολόγου Μηχανικού)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Auto Cad, Office)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΜΜΜ012023

στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/4wdz

ΟΔΗΓΟΙ
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Οδηγούς

 • Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXDRTH012023

 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/vp5p

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (PLANNER)
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Προγραμματισμός  Έργου (Planner)

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία σχεδίων συστημάτων ελέγχου
 • Διαχείριση Ελέγχου Ποιότητας των διαδικασιών
 • Δημιουργία αναφορών και εκθέσεων προόδου
 • Επίλυση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία 5+ ετών στον χρονικό προγραμματισμό και την παρακολούθηση τεχνικών έργων και κτιριακών και υποδομής
 • Άριστη γνώση Primavera, MS Project
 • Καλή γνώση Tilos
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXPLTH012023

στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/gyd3

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
26/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή σε υδραυλικές εργασίες βάσει οδηγιών του τεχνίτη υδραυλικού
 • Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού (ΠΔ 112/2012)
 • Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάεων
 • Χειρισμός υδραυλικών μηχανημάτων (πχ τροχός, κλπ)
 • Χρήση και γνώση υδραυλικών υλικών
 • Βοηθητικές εργασίες για ολοκλήρωση υδραυλικών έργων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υδραυλικού
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
 • Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXPLΤΗ012023

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/w2j5

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΒΜ
18/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΒΜ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ «Μετρό Γραμμή 4»

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος για τις εργασίες διάνοιξης της Σήραγγας ΤΒΜ και όλα τα άμεσα σχετιζόμενα θέματα
 • Διαχείριση εργοταξιακών εγκαταστάσεων, προσωπικού και logistics

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Πανεπιστημίου AEI/TEI
 • Eμπειρία εργασιών διάνοιξης ΤΒΜ
 • Πολύ καλή γνώση AUTOCAD
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
 • Καλή οργάνωση του χρόνου (multitasking)
 • Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
 • Iκανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΤΒΜ012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/9jdq

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
18/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, VOLTERRA, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, AVAX International, ΕΛΒΙΕΞ, AUTECO (ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ), ΤΑSK ΑΒΑΞ και ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις
 • Εποπτεία και συντονισμός έργου
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου
 • Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απαιτούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
 • Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
 • Καλή οργάνωση του χρόνου (multitasking)
 • Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
 • Iκανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗMT012023
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/x2z3

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
18/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗ 4

Ηλεκτροσυγκολλητές – Συγκολλητές

 • Άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΣ012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/8ljd

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
18/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Διεξαγωγή/ παράδοση τεχνικών επιμετρήσεων
 • Διασφάλιση ποιοτικού αποτελέσματος των εργασιών
 • Χειρισμός και συντήρηση εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής
 • Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
 • Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛΤΧ012023

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/odxv

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΒΜ
18/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΒΜ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ «Μετρό Γραμμή 4»

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη της λειτουργίας του TBM
 • Επίλυση προβλημάτων και συντήρηση του TBM

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Πανεπιστημίου AEI/TEI
 • 5+ έτη για μηχανικούς και 6+ έτη για πτυχιούχους Πανεπιστημίου προϋπηρεσία σε ανάλογων καθηκόντων θέση
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε υποστήριξη κατασκευής σήραγγας ΤΒΜ και να διαθέτει δεκαετή (10) εμπειρία εργασιών σε διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
 • Καλή οργάνωση του χρόνου (multitasking)
 • Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
 • Iκανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΜΜΤΒΜ012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/2lom

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
18/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, VOLTERRA, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, AVAX International, ΕΛΒΙΕΞ, AUTECO (ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ), ΤΑSK ΑΒΑΞ και ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις
 • Εποπτεία και συντονισμός έργου
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου
 • Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απαιτούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
 • Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
 • Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
 • Iκανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXMMT012023
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/zv1p

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
18/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή σε υδραυλικές εργασίες βάσει οδηγιών του τεχνίτη υδραυλικού
 • Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάεων
 • Χειρισμός υδραυλικών μηχανημάτων (πχ τροχός, κλπ)
 • Χρήση και γνώση υδραυλικών υλικών
 • Βοηθητικές εργασίες για ολοκλήρωση υδραυλικών έργων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υδραυλικού
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
 • Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΥΔΤ012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Τηλ. Επικοινωνίας: 2106375665

Υπόψη Κα. Εξάρχου

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/yvxl

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
18/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ «Μετρό Γραμμή 4»

Αρμοδιότητες:

 • Διασφάλιση της εφαρμογής της πολιτικής και των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του έργου
 • Διατήρηση αρχείου αναφορών ποιότητας, στατιστικών αξιολογήσεων και σχετικών εγγράφων
 • Διασφάλιση τήρησης νομικών προτύπων
 • Διαχείριση θεμάτων Διασφάλισης Ποιότητας/ Ασφάλειας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Πανεπιστημίου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 5+ έτη για μηχανικούς και 6+ έτη για πτυχιούχους Πανεπιστημίου προϋπηρεσία σε ανάλογων καθηκόντων θέση
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
 • Καλή οργάνωση του χρόνου (multitasking)
 • Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
 • Iκανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXISOΜ012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/r53o

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
18/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗ 4

 • Άδεια Χειριστή οικοδομικού γερανού  
 • Προϋπηρεσία  σε χρήση  γερανού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΧΡΜ012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

Ή στον παρακάτω σύνδεσμο

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/mq33

ΨΥΚΤΙΚΟΣ
18/10/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, VOLTERRA, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, AVAX International, ΕΛΒΙΕΞ, AUTECO (ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ), ΤΑSK ΑΒΑΞ και ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΑΔΕΙΟΥΧΟ  ΨΥΚΤΙΚΟ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση και επιδιόρθωση των συστημάτων ψύξης-αερισμού στα κτίρια ή στις ομάδες κτιρίων στα οποία είναι υπεύθυνος, υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Συντήρησης
 • Συντήρηση των βασικών υποδομών του/των κτιρίου/ κτιρίων που είναι υπεύθυνος, υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Συντήρησης
 • Εκτέλεση μικρών έργων ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Έλεγχος της ορθής διαχείρισης αναλώσιμων και ανταλλακτικών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυκτικού
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
 • Πιστοποίηση Φθοριούχων Υγρών FGAS (θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)
 • Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXRE012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/5lon

ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΑΡΔΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
08/09/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, VOLTERRA, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, AVAX International, ΕΛΒΙΕΞ, AUTECO (ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ), ΤΑSK ΑΒΑΞ και ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΑΡΔΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ

Ο νέος/α υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος/η για τα παρακάτω:

 • εποπτεία του συνόλου των λιμενικών υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων της Μαρίνας Αθηνών.
 • παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις λιμένα και κτιρίων, συστήματα ψύξης-θέρμανσης, συστήματα ενεργής πυροπροστασίας και ασφάλειας ,)
 • συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων και ασφάλειας της μαρίνας
 • συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του συνόλου των κτηριακών υποδομών κι εγκαταστάσεων

Απαιτούμενες Δεξιότητες, Γνώσεις και Εμπειρία:

 • Πτυχίο από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ στις παραπάνω ειδικότητες
 • Προϋπηρεσία τριών (3) ετών σε επιχειρήσεις όπως: εταιρείες συντήρησης εγκαταστάσεων, ξενοδοχεία, μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, εμπορικούς ή τουριστικούς λιμένες, αεροδρόμια, μεγάλα σκάφη αναψυχής.
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα αξιολογηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Πελατο κεντρική συμπεριφορά
 • Ομαδικό πνεύμα

Να επισημάνουμε ότι η θέση εργασίας περιλαμβάνει εβδομαδιαίο κυλιόμενο ωράριο.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXHMAR012023
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762,
E-mail: hrcv@avax.gr

websites:  www.avax.gr,

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/4wmj

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
08/09/2023

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, VOLTERRA, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, AVAX International, ΕΛΒΙΕΞ, AUTECO (ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ), ΤΑSK ΑΒΑΞ και ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

 • Εγκαταστάσεις – επισκευές Η/Υ και περιφερειακών.
 • Εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών
 • Εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών χρηστών σε θέματα πληροφορικής.
 • Συντηρήσεις και καταγραφές μηχανογραφικού εξοπλισμού.
 • Υποστήριξη προβλημάτων δικτύου.

Θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε εταιρικό περιβάλλον και κεντρική δικτυακή υποδομή.
 • Γνώση τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Laptop, Printers, Δικτυακού εξοπλισμού).
 • Εμπειρία επίλυσης προβλημάτων σε Windows 7 / 8 / 10, hardware και software.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΥ0012023
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

E-mail: hrcv@avax.gr

website: www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/gy4e 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hrcv@avax.gr
ή στον σύνδεσμο: https://apply.smartcv.co/avax-sa 
  Αναζήτηση: