ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σκοποί ESG: Οι σκοποί ανά άξονα ESG συμπεριλαμβάνουν τους σκοπούς και στόχους που ο ‘Ομιλος ΑΒΑΞ έχει ήδη υιοθετήσει στο πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζει.

ENVIRONMENT

• Συμβολή στην Κλιματική Αλλαγή
• Έμφαση στις Βιώσιμες Κατασκευές
• Προσφορά στην Κυκλική Οικονομία
• Προστασία της Βιοποικιλότητας και των   Οικοσυστημάτων
• Διασφάλιση της Ορθής Διαχείρισης   Περιβαλλοντικών Πόρων

SOCIAL

• Διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στην   Εργασία
• Ανάδειξη σε Εργοδότη 1ης Επιλογής
• Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας για όλα τα   ενδιαφερόμενα μέρη

GOVERNANCE

• Διασφάλιση Χρηστής Διακυβέρνησης και της   Διαφάνειας σε όλες τις λειτουργίες
• Προσέλκυση ESG κεφαλαίων
• Δέσμευση στο Υπεύθυνο Επιχειρείν

Αναζήτηση: