ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε € εκ)20192020202120222023
ΠΩΛΗΣΕΙΣ575,9462,7592,2402,7453,5
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ42,653,2
31,620,936,8
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-26,2-17,1-15,7-6,5-5,1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-42,5-33,3-33,8-41,0-31,9
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ30,821,831,247,432,4
EBITDA58,162,351,058,260,8
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ16,315,317,012,618,3
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-26,8-24,3-22,3-20,7-20,8
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-11,27,10,018,516,7
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -17,610,52,012,910,0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ισολογισμού (σε € εκ)20192020202120222023
Πάγιο Ενεργητικό & Δεσμευμένες Καταθέσεις586,3598,5487,1464,3502,0
Αποθέματα19,139,625,821,331,9
Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά στοιχεία404,40,0150,385,165,4
Δεδουλευμένες Απαιτήσεις από Πελάτες404,8489,7419,2419,2526,5
Δεσμευμένες Καταθέσεις (βραχυπρόθεσμες)49,032,713,91,90,5
Διαθέσιμα71,150,5100,284,876,5
Σύνολο Ενεργητικού1.534,71.211,01.196,41.076,51.202,8
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός515,4510,7383,2292,6267,5
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις57,363,655,7184,2232,1
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις407,4440,5386,5292,1417,6
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός75,7104,1112,490,283,8
Υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία διακοπεισών δραστηριοτήτων400,70,0148,362,442,1
Καθαρή Θέση78,392,5110,4154,9159,7
Σύνολο Παθητικού1.534,71.211,41.196,41.076,51.202,8

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (σε € εκ,)20192020202120222023
Κέρδη πρo φόρων-11,22,9-13,646,317,1
Αποσβέσεις16,315,317,012,618,3
Λοιπές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές22,30,9-2,5-66,0-19,3
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης94,5-89,048,9-7,345,2
Λειτουργική Ταμειακή Ροή119,7-69,949,9-14,461,3
Καθαρή Μεταβολή σε Επενδύσεις-25,0-2,140,5111,2-12,0
Καθαρά Έσοδα από Μερίσματα & Τόκους45,538,931,746,736,2
Καθαρή Επενδυτική Ροή20,536,772,2157,924,2
Ελεύθερη Ταμειακή Ροή111,7-33,2122,1143,585,5
Χρηματοδοτική Ταμειακή Ροή-140,6-3,6-89,8-163,4-97,7
Συνολική Ταμειακή Ροή-0,5-36,832,3-19,9-12,2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης,
ρευστότητας και κερδοφορίας, σε ενοποιημένη βάση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ20192020202120222023
ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ18,6112,169,845,956,53
ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ0,950,920,910,860,87
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA7,768,217,485,094,51
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA / ΧΡΗΜ. ΑΠΟΤ.)2,162,572,292,812,92
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (CURRENT RATIO)1,131,120,030,030,01
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (QUICK RATIO)1,051,051,061,331,23
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ7,4%11,5%5,3%5,2%8,1%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA10,1%13,5%8,6%14,5%13,4%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT2,7%6,8%3,8%9,8%8,3%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-2,0%1,5%0,0%4,6%3,7%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ-7,5%1,2%-2,4%9,5%2,3%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-51,7%6,7%-13,9%28,7%7,7%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
-3,2%0,4%-1,2%3,4%0,9%

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατατεθειμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της AVAX ΑΕ ανέρχεται σε €44.496.455 διαιρούμενο σε 148.321.516 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Εκτός από το ονομαστικό κεφάλαιο, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνει Αποθεματικά Κεφαλαίου Υπέρ το Άρτιον ύψους €145.451.670, ανεβάζοντας το σύνολο του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των €189.948.125.

Από την ίδρυση της Εταιρίας έχουν σημειωθεί οι ακόλουθες μεταβολές του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της:

Ημ/νία Γ.ΣΑριθμός νέων μετοχών που εκδόθηκανΟνομ/κή αξία μετοχής (δρχ / €)Τιμή διάθεσης μετοχής (δρχ / €)Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών & διαφορών αναπροσαρμογής (δρχ / €)Καταβολή μετρητών (δρχ / €)Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (δρχ / €)Νέο Σύνολο Μετοχών
Ίδρυση10.01010.00010.000100.100.000100.100.00010.010
30.06.199290.0901.000100.100.000100.100
01.06.1994394.9001.0001.000394.900.000495.000.000495.000
01.06.19942.805.000150495.000.0003.300.000
01.06.19941.000.0001501.500150.000.000645.000.0004.300.000
16.05.19971.720.0001501.200258.000.000903.000.0006.020.000
25.11.1998180180.600.0001.083.600.0006.020.000
05.08.19999.030.0001801.6001.625.400.0002.709.000.00015.050.000
15.06.20003.010.000180541.800.0003.250.800.00018.060.000
15.06.200018.540.0001801.9003.337.200.0006.588.000.00036.600.000
26.06.2001€0,55€796.177,54€20.130.00036.600.000
31.01.200336.600.000€0,55€20.130.000€40.260.00073.200.000
26.06.2007€0,58€2.196.000€42.456.00073.200.000
23.08.20074.454.850€0,58€7,60€33.856.860€45.039.81377.654.850
03.09.2018€0,30- €21.743.358€23.296.45577.654.850
26.09.201966.666.666€0,30€0,30€20.000.000€43.296.454144.321.516
24.06.20214.000.000€0,30€1.200.000€44.496.454148.321.516
ΣΥΝΟΛΟ148.321.516€0,30€44.496.454

Αναζήτηση: