26 Ιουνίου 2003

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2003 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του 2002 και την διανομή μερίσματος €0,30 ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2002. Κατά την διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης η Διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας και του Ομίλου στο τρέχον έτος και γνωστοποίησε τις προβλέψεις της για το 2003.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος €0,30 (δρχ 102,2) ανά μετοχή για την χρήση του 2002 έναντι περίπου €0,10 (δρχ 35) το 2001.

Δικαίωμα απολαβής μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 26/6/2003. Από την Παρασκευή 27/6/2003, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρίας να ορίσει την ημερομηνία ενάρξεως καταβολής του μερίσματος, η οποία θα γνωστοποιηθεί προσεχώς στο επενδυτικό κοινό με ανακοίνωση της εταιρίας.

Η Διοίκηση ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2002, τα οποία κατέγραψαν σημαντική βελτίωση έναντι του προηγουμένου έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €445,5 εκ το 2002 από €368,6 εκ το 2001, ενώ τα πρό φόρων κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας και φορολογικές διαφορές διαμορφώθηκαν σε €44,7 εκ το 2002 έναντι €41,8 εκ.

Η Διοίκηση γνωστοποίησε ότι οι προβλέψεις των ενοποιημένων αποτελεσμάτων για το 2003 που είχαν διατυπωθεί τον περασμένο Απρίλιο (κέρδη πρό φόρων και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας €51 εκ επί κύκλου εργασιών €470 εκ) κατέστησαν συντηρητικές, και σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία η εκτίμηση είναι ότι ο κύκλος εργασιών το 2003 θα υπερβεί τα €510 εκ με τα κέρδη πρό φόρων και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε €55 εκ.

Το τρέχον ανεκτέλεστο έργο του Ομίλου υπερβαίνει τα €900 εκ παρά την σημαντική αύξηση του εκτελεσθέντος έργου.

Μερικά από τα σημαντικότερα έργα που έχει αναλάβει ο Όμιλος εντός του 2003 είναι τα ακόλουθα:

  • Τερματικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αεροδρομίου Αθηνών
  • Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Περιστερίου
  • Παράκαμψη Ναυπάκτου, τμήμα Γ’
  • Ανακατασκευή Γηπέδου Καραϊσκάκη
  •  Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις ΑΕΚ

Η Διοίκηση αναφέρθηκε στην νέα επιχειρηματική δομή του Ομίλου η οποία διαμορφώθηκε το 2002 στο πνεύμα του Ν.2940 με την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως ορισμένων θυγατρικών εταιριών και την ακόλουθη εξασφάλιση εργοληπτικών πτυχίων 7ης, 6ης και 3ης τάξεως που επιτρέπουν την εκτέλεση μεγάλου αριθμού έργων με ποικιλία προϋπολογισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών.

Μαρούσι 26/6/2003

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: