20 Μαρτίου 2019

Υπογραφή Σύμβασης ΣΔΙΤ για Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ηλείας

H J&P-ΑΒΑΞ ανακοινώνει ότι την 12.03.2019 υπέγραψε σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ηλείας, ως μέλος ένωσης εταιριών με την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και την ΑΑΓΗΣ ΑΕ.

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε €39,5 εκατομμύρια και το έργο αποσκοπεί στην παροχή ενός αποτελεσματικού συστήματος επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στο νομό, με μέγιστη δυναμικότητα 80.000 τόνων/έτος.

Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων χωροθετείται σε κτηματική περιοχή της κοινότητας Κορυφής, στα όρια των Δήμων ‘Ηλιδας και Πύργου. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 22 μήνες, συμπεριλαμβανομένων 4 μηνών δοκιμαστικής λειτουργίας, ενώ η περίοδος λειτουργίας του είναι 25 έτη και 2 μήνες.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης μεταξύ άλλων ανέλαβε τις παρακάτω υποχρεώσεις:

  1. τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμάτων
  2. τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια, με τη χρηματοδοτική συμβολή του Δήμου Ήλιδας
  3. την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων (π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο-ενέργεια, κόμποστ κ.λπ.)
  4. την μεταφορά του υπολείμματος σε ειδικό χώρο (ΧΥΤΥ).

Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: