12 Δεκεμβρίου 2017

Ολοκλήρωση συγχώνευσης των E-Construction AE και ΠΡΟΕΤ ΑΕ

Σε συνέχεια της από 17.02.2017 σχετικής ανακοίνωσης, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δι’ απορρόφησης των 100% θυγατρικών της εταιρειών «E-Construction AE» και «ΠΡΟΕΤ AE», δυνάμει της 136174/11.12.2017 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας η οποία καταχωρήθηκε την 11.12.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1272166, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013.

Μαρούσι, 12 Δεκεμβρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: