03 Σεπτεμβρίου 2019

2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων της 2ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 03.09.2018 είναι διαθέσιμη εδώ. Το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη συνέλευση είναι διαθέσιμο εδώ. Η Έκθεση του Δ.Σ. προς τους μετόχους είναι διαθέσιμη εδώ.

Ακολουθεί η περιληπτική μορφή της δημοσιευθείσας πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρείας:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 17 Αυγούστου 2018 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 03 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25, ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από € 0,58 σε € 0,30 με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21.743.358,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

2ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,45/μετοχή και την έκδοση 44.444.444 νέων κοινών μετοχών.

3ο Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Β΄Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03ης Σεπτεμβρίου 2018, δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018, (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β΄Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 03ης Σεπτεμβρίου 2018, και η σχετική βεβαίωση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Β΄Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Β΄Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03ης Σεπτεμβρίου 2018, μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jp-avax.gr.
Μαρούσι, 17 Αυγούστου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: