01 Σεπτεμβρίου 2022

Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 –Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα.

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι:

(α) η κυπριακή εταιρεία  «JCGH LIMITED» (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ήτοι τον κ. Χρήστο Ιωάννου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 31.08.2022 προέβη σε αγορά 20.676.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας €15.920.905, και

(β) η κυπριακή εταιρεία  «HONEYSUCKLE PROPERTIES LIMITED» (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ήτοι τον κ. Χρήστο Ιωάννου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 31.08.2022 προέβη σε αγορά 11.133.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας €8.572.795.

Μαρούσι, 01 Σεπτεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: