11 Ιανουαρίου 2024

Εισαγωγή Νέων Μετοχών

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 4.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 24.06.2021, ενέκρινε πρόγραμμα τριετούς διάρκειας για την δωρεάν διάθεση συνολικά 4.000.000 μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Προς υλοποίηση της σχετικής έγκρισης των μετόχων, και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 01.12.2023 αποφάσισε την έκδοση 4.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο της Εταιρείας, συνολικού ύψους €1.200.000. Συνεπεία της εν λόγω αύξησης, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε €44.496.454,80, διαιρούμενο σε 148.321.516 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Oι Νέες Μετοχές διανεμήθηκαν συνολικά σε 52 στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρίας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα. Οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») και αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,8% των ήδη εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογή του εδαφίου η’ της παραγράφου 5, του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. καθώς έχει εκδοθεί σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα.

Την 14.12.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3940460 η με αρ. Πρωτ. 3176854/14.12.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. με την από 11.01.2024 απόφασή της ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 4.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, από την δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της ανωτέρω έγκρισης, ήτοι την Δευτέρα 15.01.2024, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 4.000.000 νέων μετοχών στο Χ.Α. με ονομαστική αξία €0,30. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., ως ισχύει.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-6375592 & 210-6375685)

Μαρούσι, 11 Ιανουαρίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: