25 Νοεμβρίου 2003

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2003

Τα πρό φόρων ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ κατά το εννεάμηνο του 2003 ανήλθαν σε €39,6 εκ μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,5% έναντι των €32,1 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2002.

Επίσης, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 17,0% και διαμορφώθηκε στα €372,0 εκ έναντι €318,0 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2002.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας J&P-AΒΑΞ ΑΕ ανήλθε κατά το εννεάμηνο του 2003 σε €295,9 εκ έναντι €252,8 εκ του 2002, σημειώνοντας αύξηση 17,1%, ενώ τα κέρδη πρό φόρων για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε €36,4 εκ έναντι €24,6 εκ, καταγράφοντας άνοδο 47,9%.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επίτευξη των δημοσιοποιημένων προβλέψεων των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου για το 2003, σύμφωνα με τις οποίες τα κέρδη πρό φόρων και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας θα κυμανθούν στα €55 εκ ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών θα υπερβεί τα €510 εκ.

Η διατήρηση υψηλού ρυθμού ανόδου του κύκλου εργασιών με παράλληλη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους αναδεικνύει τις συνέργιες από την διοικητική και λειτουργική ενοποίηση του Ομίλου και αποτελεί εγγύηση για την εδραίωση της ηγετικής του θέσης στην Ελλάδα και την ουσιαστική επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Μαρούσι, 25/11/2003

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: