13 Μαΐου 2014

Ανάληψη έργου ΣΔΙΤ σχολικών κτιρίων ύψους €52,6 εκ

J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρία») υπέγραψε την 09.05.2014 με την Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) τη σύμβαση για την κατασκευή 10 σχολικών κτιρίων στην Αττική, υπό τη μορφή Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συνολικού προϋπολογισμού €52,6 εκατομμυρίων.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή 10 συνολικά σχολικών κτιρίων τα οποία θα εξυπηρετούν πάνω από 2.000 μαθητές στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Ωρωπού και Μεγαρέων της Αττικής, και εν συνεχεία η συντήρηση και τεχνική διαχείρισή τους επί 25ετή περίοδο από την Εταιρία, η οποία θα λαμβάνει ετήσιο μίσθωμα από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το έργο χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια ύψους €10 εκατομμυρίων της Εταιρίας και μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους €33,4 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το πρόγραμμα Jessica της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού σκέλους του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Μαρούσι, 13 Μαΐου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: