17 Ιουνίου 2024

Εναρξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

H ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, όπως αποφασίσθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.06.2023.

Υπενθυμίζεται ότι το ως άνω Πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς έως 10.000.000 ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με κατώτατη τιμή αγοράς €0,50 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €4,00 ανά μετοχή. Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13.06.2025.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μαρούσι, 17.06.2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: