12 Ιανουαρίου 2018

Αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης προς μετόχους ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«J&P-ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

12 Ιανουαρίου 2018

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «J&P-ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία ο Προτείνων υπέβαλε την 13.11.2017 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, ήτοι 956.542 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,843% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίνεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 08.12.2017 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο, θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

2. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 13.12.2017 και έληξε την 10.01.2018. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 43 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 61.803 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,054% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές»).

3. Κατά το διάστημα από την επομένη της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν απέκτησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών πρόσθετες Μετοχές της Εταιρείας.

4. Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 112.570.551 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,211% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ξεκινήσει την 16.01.2018. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως Διαχειριστής, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο για λογαριασμό του Προτείνοντος, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής. Σημειώνεται ότι από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν i) τα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, που βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους και ii) ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20%, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

6. Επισημαίνεται ότι ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς») και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, τις οποίες δεν θα κατέχει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, και

(β) σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, θα αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν («Δικαίωμα Εξόδου»). Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων έχει εισαγάγει μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος (δηλ. € 0,700 ανά Μετοχή).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και ο ίδιος θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

7. Σύμβουλος του Προτείνοντος & Διαχειριστής

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής της Δημόσιας Πρότασης.

Αναζήτηση: