ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σε όλες τις δραστηριότητες του ο Όμιλος ΑΒΑΞ εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας,Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου κατά της Δωροδοκίας, Οδικής Ασφάλειας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας πιστοποιημένα κατά ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, ΙSO 14064-1, ISO 37001, ISO 39001, ISO 27001 και ISO 22301 αντίστοιχα.

Διαθέτοντας επί σειρά ετών πιστοποίηση ως προς ISO-9001 για την Διαχείριση Ποιότητας, ISO-14001 για την Διαχείριση Περιβάλλοντος, ISO-45001 για την Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας, και πρόσφατα πιστοποίηση ως προς ISO 50001 για την Διαχείριση Ενέργειας, ISO 14064-1 για τη Διαχείρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, ISO-37001 κατά της Δωροδοκίας, ISO 39001 για την Οδική Ασφάλεια, ISO 27001 για την Ασφάλεια Πληροφοριών και ISO 22301 για την Επιχειρησιακή Συνέχεια, ο Όμιλος βελτιώνει διαρκώς την εικόνα και φήμη του, δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες του και επιτυχημένες συνεργασίες στις παγκόσμιες αγορές, γεγονός που τον καθιστά πρωτοπόρο στον χώρο των κατασκευών.

Αναζήτηση: