26 Απριλίου 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023 ΑΒΑΞ Α.Ε.

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ακολούθως:

• ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης του 2022: Τετάρτη 26 Απριλίου 2023
• ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Eταιρείας: Πέμπτη 11 Μαΐου 2023
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας: Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2022.

• δικαιούχοι λήψης μερίσματος: μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. της Τρίτης 20
Ιουνίου 2023 (record date)
• αποκοπή δικαιώματος λήψης μερίσματος: Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023
καταβολή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους: Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Η αποκοπή του δικαιώματος λήψης μερίσματος χρήσης 2022 θα πραγματοποιηθεί μετά την λήξη της τρέχουσας σειράς του ΣΜΕ επί της μετοχής.

Οι αναφερθείσες ημερομηνίες για την διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

Μαρούσι, 26 Απριλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: