03 Αυγούστου 2017

Ολοκλήρωση διαδικασίας διευθέτησης με Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, σε συνέχεια και της από 14.10.2016 δημοσιοποιηθείσας απάντησής της σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί την προτεινόμενη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού διευθέτηση, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας από τον Φεβρουάριο του 2013.

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω δευθέτησης, η Εταιρεία θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των €18,3 εκατομμυρίων. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη συμπεριλάβει σχετική πρόβλεψη για το ύψος του παραπάνω προστίμου στα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2016.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε την ανωτέρω απόφαση με αποκλειστικό και μόνο κριτήριο ότι είναι προς το συμφέρον της να μην υπάρξει περαιτέρω παράταση της νομικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι προς το συμφέρον του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ, των μετόχων του αλλά και της ίδιας της χώρας, καθώς επιτρέπει την ομαλή ολοκλήρωση σειράς σημαντικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διασφαλίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Μαρούσι, 03 Αυγούστου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: