20 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26.09.2019 και από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 15.01.2020,

(β) την από 20.02.2020 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
το καταβεβλημένο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €43.296.454,80, και διαιρείται σε 144.321.516 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 144.321.516.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους €19.999.999,80 μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους €358χιλ. περίπου, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.2 του εγκριθέντος στην από 20.01.2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Μαρούσι, 20.02.2020

Αναζήτηση: