30 Ιουνίου 2010

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 IOYNΙΟΥ 2010, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας  στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο  επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25 – ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2009.

2. Εγκριση  διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2009 – 31.12.2009.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

7. Εγκριση πλήρωσης  κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

9. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή την ΕΛ.Χ.Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16 – Μαρούσι 151 25, τηλ: 210 – 63.75.000) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις της ΕΛ.Χ.Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Μαρούσι, 03 Ιουνίου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: